Diwedderiad Covid-19: Oherwydd y sefyllfa bresennol mae rhai o'n gwasanaethau wedi'u hatal dros dro. Mae’n ddrwg gennym am yr anghyfleustra!

CYS Web Banner Logo2

Front image website

Atgyfeiriadau

Sut mae’n gweithio

P'un a ydych yn gweithio gyda phobl ifanc o ddydd i ddydd neu'n ffrind i'r teulu, os ydych yn adnabod rhywun sydd angen hwb i ddatblygu eu hyder a'u sgiliau, gallwn weithio gyda chi i sicrhau eu bod yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt drwy ein rhaglen Mentora Ieuenctid. Credwn y gall pob person ifanc gyflawni ei botensial gyda'r cyfleoedd cywir a chymorth wedi'i deilwra sy'n diwallu eu hanghenion.

Pwy all atgyfeirio?

  • Rhiant / Gwarcheidwad
  • Person ifanc
  • Sefydliadau sy'n gweithio gyda phobl ifanc

Sut i atgyfeirio

Mae atgyfeirio person ifanc yn broses syml. Bydd angen i chi lenwi un o'r ffurflenni atgyfeirio canlynol, yn dibynnu ar oedran y person ifanc rydych ei atgyfeirio. Os ydych yn gwneud atgyfeiriad ar gyfer person ifanc sydd o oedran ysgol, llenwch y ffurflen atgyfeirio hon: New_EIP_Form_v1point3_FINAL.pdf. Os ydych yn cyfeirio person ifanc sydd wedi gadael yr ysgol, yna llenwch y ffurflen atgyfeirio hon  EIP_Referral_Form_Post_16.docx .

Print

English
Cysylltwch â ni:
Ffôn: 02920 615260
CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.