Dweud Eich Dweud
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

Diwedderiad Covid-19: Oherwydd y sefyllfa bresennol mae rhai o'n gwasanaethau wedi'u hatal dros dro. Mae’n ddrwg gennym am yr anghyfleustra!

CYS Web Banner Logo2

Front image website

Tîm Cynnwys Actif

Amdanom ni

Y Tîm Cynnwys Actif yw tîm cyfranogiad ac ymgysylltu â phlant a phobl ifanc Cyngor Caerdydd. Ei nod yw sicrhau bod hawliau plant a phobl ifanc yn cael eu gweithredu gyda phwyslais arbennig ar Erthygl 12 CCUHP sy'n dweud:

'Mae gan blant a phobl ifanc yr hawl ddynol i gael barn ac i'r barnau hyn fod o bwys. Mae’n nodi y dylai barn plant a phobl ifanc gael ei hystyried pan fydd pobl yn gwneud penderfyniadau ar yr hyn sy’n effeithio arnynt ac na ddylid ei diystyru fel mater o drefn ar sail oedran. Mae’n dweud hefyd y dylai plant a phobl ifanc gael y wybodaeth sydd ei hangen arnynt i wneud penderfyniadau da.’

Er mwyn ceisio cyflawni hyn, mae'r TCA yn cynnal nifer o raglenni a ddangosir isod.

Cyngor Ieuenctid Caerdydd

Mae gan bob person ifanc hawliau:
Rydym ni, fel cyngor sy’n cynrychioli pobl 11-25 oed, yn eirioli dros newid cadarnhaol a hawliau plant ledled dinas Caerdydd. Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth

Senedd Ieuenctid y DU

Cynhelir etholiadau ddwywaith y flwyddyn ar gyfer 2 aelod o senedd Ieuenctid y DU (ASIau). Mae CIC hefyd yn helpu'r 2 ASI etholedig i gyflwyno'r Bleidlais 'Gwneud eich Marc' ledled Caerdydd bob blwyddyn. Yn 2018, cwblhaodd dros 13,000 o bobl ifanc 11-18 oed y bleidlais ac mae'r canlyniadau wedi dylanwadu ar flaenoriaethau blynyddol nid yn unig Senedd Ieuenctid y DU, ond hefyd CIC.

Cyfranogiad ar Lefel Strategol

 • Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc
 • Pwyllgor Craffu'r Economi a Diwylliant
 • Grŵp Gorchwyl Craffu Iechyd Meddwl
 • Bwrdd Ymgynghorol Plant a Phobl Ifanc (BYPPI) ar gyfer Caerdydd sy’n Dda i Blant
 • Bwrdd Datblygu Addysg
 • Grŵp Datblygu Strategaeth Addysg Caerdydd 2030
 • Dinasoedd Di-si
 • Grwp Llywio Addewid Caerdydd
 • Grŵp Gweithredol Addewid Caerdydd

Rhaglen iSay

Rhaglen addysgol, a gyflwynir mewn ysgolion cynradd ac uwchradd, sy'n ymdrin â'r pynciau canlynol:

 • Hawliau Plant a Chyfranogi
 • Llais y Disgybl (e.e. cynghorau ysgol, trafodaethau, cyfweliadau a staff, gwerthuso staff, gwerthuso’r ysgol)
 • Democratiaeth – Cyfranogiad Ieuenctid
 • Democratiaeth – Prosesau Democrataidd y DU

Yn 2019 mae'r rhaglen hon wedi'i chyflwyno i dros 2,500 o ddisgyblion ar draws y ddinas.

Cynghorau Mawr

Mae TCA yn cynnal 3 chyngor mawr bob blwyddyn, pob un â thema wahanol sy'n dod â disgyblion cynradd a/neu uwchradd at ei gilydd o bob rhan o Gaerdydd. Mae'r uwch gynghorau yn caniatáu i'r plant a phobl ifanc i gael dweud eu dweud a helpu i lunio gwasanaethau.  Hyd yn hyn yn 2019, mae’r TCA wedi gweithio gyda dros 60 o ysgolion cynradd ac uwchradd yn y digwyddiadau hyn.

Rhaglen Ifanc

Mae TCA yn cynnal nifer o raglenni lle mae pobl ifanc yn cael hyfforddiant ac yna'n cymryd rhan mewn gweithgareddau sydd fel arfer ond wedi'u gwneud gan oedolion. Mae’r rhaglenni hyn wedi eu dangos isod:

 • Comisiynwyr Ifanc - Mae tua 55 o bobl ifanc wedi derbyn hyfforddiant ac wedi helpu gyda'r broses o gomisiynu gwerth dros 65 miliwn o bunnau o wasanaethau.
 • Cyfwelwyr Ifanc - Mae dros 80 o bobl ifanc wedi derbyn hyfforddiant ac wedi cymryd rhan mewn dros 750 o gyfweliadau gyda Chyngor Caerdydd (adrannau amrywiol), Prifysgol De Cymru, Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro a llawer o rai eraill gan gynnwys sefydliadau'r trydydd sector.
 • Arolygwyr Ifanc - Mae dros 40 o bobl ifanc wedi cael eu hyfforddi ac wedi arolygu.
 • Ymchwilwyr Ifanc - Bu 12 o bobl ifanc yn cymryd rhan mewn ymchwil ynghylch y cysylltiad rhwng tlodi a chyrhaeddiad addysgol.

Hyfforddiant

Mae TCA yn darparu hyfforddiant i weithwyr proffesiynol ar draws y cyngor a'i bartneriaid ar y meysydd canlynol:

 • Hawliau a chyfranogiad plant - Mae hyn wedi'i gyflwyno i amrywiol adrannau a sefydliadau'r cyngor megis: - staff canolfannau ieuenctid, Amgueddfa Genedlaethol Cymru, sefydliadau amrywiol y Gwasanaeth Teuluoedd yn Gyntaf.
 • Hyfforddi'r hyfforddwr ym mhob agwedd ar y Rhaglen Ifanc (gweler uchod) - Bwrdd Lleol Diogelu Plant (BLlDP), CAPI a Tempo.

Os hoffech wybod mwy am beth rydyn ni’n ei gynnig, neu os ydych naill ai'n weithiwr proffesiynol neu'n berson ifanc sydd eisiau cymryd rhan, mae ein manylion cyswllt isod.

 

Customer Review

No reviews yet
Write a review
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

English
Cysylltwch â ni:
Ffôn: 02920 615260
CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.