Dweud Eich Dweud
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

Diwedderiad Covid-19: Oherwydd y sefyllfa bresennol mae rhai o'n gwasanaethau wedi'u hatal dros dro. Mae’n ddrwg gennym am yr anghyfleustra!

CYS Web Banner Logo2

Front image website

Gwaith Stryd

Amdanom ni

Mae ein Tîm Stryd Caerdydd yn gweithio gyda phobl ifanc (11-25 oed) yn y lleoedd y maen nhw, sy’n cynnwys corneli strydoedd, parciau ac ardaloedd sy’n boblogaidd ar gyfer cymdeithasu ymysg pobl ifanc Rydyn ni’n cynnig amrywiaeth o ymyriadau sy'n cynnwys cyfeirio ac atgyfeirio at sefydliadau sy'n cynnig cymorth arbenigol ac unigol. Rydyn ni hefyd yn gweithio gyda phartneriaid eraill i gyflwyno prosiectau a gweithgareddau mewn lleoliadau cymunedol. Mae'r berthynas â phobl ifanc yn seiliedig ar berthnasoedd gwirfoddol sy’n seiliedig ar ymddiriedaeth, parch a dealltwriaeth o beth yw  Gweithiwr Ieuenctid stryd. Mae gan bob aelod o staff gymwysterau lleol neu genedlaethol mewn Gwaith Ieuenctid a Chymunedol.

Rydyn ni hefyd yn cynnig darpariaeth ieuenctid symudol sy'n ymweld â sawl rhan o'r ddinas. Mae hyn yn cynnig gwybodaeth, cymorth ac arweiniad, yn ogystal â phrosiectau a gweithgareddau sy'n berthnasol i bobl ifanc. Mae'r Bws hefyd yn cefnogi'r gwasanaeth ieuenctid ehangach, partneriaid cymunedol a gwasanaethau eraill awdurdodau lleol i ddarparu cymorth i bobl ifanc a chymunedau ledled y ddinas. 

Gyda phwy byddwn ni’n gweithio

Mae gweithwyr stryd yn gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid sy'n cynnwys: Sefydliad Dinas Caerdydd, Mudiadau Gwirfoddol a’r trydydd sector, Iechyd y Cyhoedd, Gwasanaethau Digartrefedd, Heddlu De Cymru a SCCHau Cymdogaethau, Gyrfa Cymru, Gwasanaethau Mentora Ieuenctid, YMCA, Switched On, Lles Emosiynol, y Ganolfan Waith, Porth Teuluoedd a gwasanaethau ehangach y cyngor. 

Nodau gweithwyr stryd yw darparu rhwydweithiau cymorth creadigol, digonol, priodol ac effeithiol i bobl ifanc ymgysylltu â nhw, yn ogystal â chynnig profiadau wedi'u cyfoethogi a pherthnasoedd cefnogol. Drwy berthnasoedd gwirfoddol, eu nod yw annog pobl ifanc i ddysgu, datblygu a thyfu. 

Mathau Gweithredu

Ein horiau gweithredu cyffredinol o fewn cymunedau yw 6-9pm dydd Llun a dydd Mercher. Fodd bynnag, rydyn ni’n mabwysiadu dull hyblyg i fodloni anghenion cymunedau. Ym mhob ardal mae dau Weithiwr Ieuenctid wrth law i siarad â phobl ifanc a chynnig cymorth. 

Llaneirwg: 6-9pm

Sblot a Thremorfa: 6-9pm

Trelái a Chaerau: 6-9pm

Butetown, Glan-yr-afon a Grangetown:   6-9pm

Ar hyn o bryd rydyn ni hefyd yn gweithredu yng nghanol y ddinas ar ddydd Mercher, dydd Iau a dydd Sadwrn: 1-4pm

Sut i gael gafael ar ein cefnogaeth

Gellir adnabod gweithwyr stryd mewn cymunedau drwy eu gwisg brand (mae llun i'w weld isod). Rydym yn hawdd mynd aton ni, yn gyfeillgar ac yn hapus i gynnig cymorth. Bydd yr holl gymorth a gynigir yn cael ei gyflawni’n gyfrinachol oni bai ein bod yn teimlo eich bod chi neu eraill mewn perygl o niwed. Os hoffech gysylltu, cysylltwch â ni naill ai drwy gyfryngau cymdeithasol, e-bost neu dros y ffôn. Mae manylion isod. 

CYSYLLTWCH Â NI:

EIN CYFRYNGAU CYMDEITHASOL:

Cysylltwch â Ni:

Ffôn: 07800851710
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ei’n Cyfryngau Cymdeithasol:

FacebookBlue InstaPink TwitterBlue YoutubePink

Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

Shutterstock 1295920903
Shutterstock 1654091614
Shutterstock 360495389
Shutterstock 470583884

Customer Review

No reviews yet
Write a review

Cardiff Branding

English
Cysylltwch â ni:
Ffôn: 02920 615260
CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.