Diwedderiad Covid-19: Oherwydd y sefyllfa bresennol mae rhai o'n gwasanaethau wedi'u hatal dros dro. Mae’n ddrwg gennym am yr anghyfleustra!

CYS Web Banner Logo2

Front image website

Darpariaeth Gynhwysol

Amdanom ni

Ffurfiwyd darpariaethau cynhwysol ar gyfer pobl ifanc nad ydynt yn teimlo'n gyfforddus mewn clwb ieuenctid mynediad agored. Mae darpariaethau cynhwysol yn rhoi lle diogel i bobl ifanc lle gallant ymlacio, cael hwyl, dysgu a chymdeithasu â phobl ifanc eraill y gallant uniaethu â nhw, cael pethau a phrofiadau yn gyffredin, teimlo'n gyfforddus gyda nhw a theimlo'n hyderus ac yn hamddenol gyda nhw. Mae clybiau ieuenctid mynediad agored yn croesawu pob person ifanc, ac maent yn cefnogi clybiau cynhwysol drwy gyfeirio pobl ifanc at y darpariaethau hyn dim ond os ydynt yn teimlo ei bod yn briodol ac yn fwy buddiol i'r aelod ifanc fynychu clwb cynhwysol.

Clwb Ieuenctid Byddar Cŵl

Mae Clwb Ieuenctid Byddar Cŵl Caerdydd wedi bod ar waith ers 2009 yn Deaf Hub Wales ar 163 Heol Casnewydd, y Rhath, Caerdydd CF24 1AG.  Mae hon yn bartneriaeth rhwng Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd a Deaf Hub Cymru.

'Mae’r Clwb Ieuenctid Byddar yn bwysig gan y byddai llawer o bobl ifanc fyddar yn aros adref yn unig. Rydym yn dysgu sut i wneud ffrindiau, sut i ymgysylltu, datblygir hyder drwy gyfathrebu gan ddefnyddio Iaith Arwyddion Prydain. Os byddwch yn cynhyrfu mae rhywun yno i'ch cynghori sydd wedi bod yno o'r blaen. Rydych chi'n mynd adref ac rydych chi'n teimlo'n well. Gweld pobl fyddar eraill yn rhoi hyder' (Person Ifanc)

 

Mae Clwb Ieuenctid Byddar Cŵl yn darparu lle diogel i bobl ifanc fyddar a phobl ifanc sy'n 11 i 25 oed, gyfarfod a chymdeithasu.  Arweinir y clwb hwn gan Stuart Parkinson, Gweithiwr Ieuenctid mewn Gofal, ac fe'i cefnogir gan Fosia Ibrahim sy’n wirfoddolwr.  Mae Stuart a Fosia yn fyddar eu hunain, a'u hiaith gyntaf yw Iaith Arwyddion Prydain.  Cefnogir y tîm hefyd gan gyfieithwyr BSL/Saesneg penodedig.

Mae'r clwb ieuenctid yn canolbwyntio'n gryf ar hyrwyddo 'Hunaniaeth Fyddar' a lles.  Mae nifer o weithgareddau wedi'u cynnal gan gynnwys drymio, gwneud llusernau, coginio, cerfio pwmpen, storm geiriau ar gynfas a deio crys-t.  Mae'r clwb ieuenctid hefyd yn cyflwyno'r Wobr Cyflawniad Ieuenctid mewn partneriaeth ag Youth Cymru.

Mae aelodau'r Clwb Ieuenctid yn gwneud penderfyniadau am gynnwys rhaglen y Clwb Ieuenctid fel rhan o'r broses rymuso barhaus.  Rydym yn annog aelodau ieuenctid i gael 'llais' drwy gymryd rhan yn ymgynghoriad Zoom Defnyddwyr Gwasanaethau Deaf Hub Wales, a hefyd Tîm Cydraddoldeb y Cyngor fel rhan o Siarter IAP Cymdeithas Pobl Fyddar Prydain, y mae'r Cyngor wedi llofnodi addewid iddi.

Clwb Ieuenctid Pobl Ifanc sy’n Gadael Gofal

Mae clwb Ieuenctid y Pobl Ifanc sy'n Gadael Gofal Ifanc yn agored i unrhyw bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed, sydd â phrofiad o fyw mewn gofal.  Mae'r clwb hwn yn darparu lle diogel i bobl ifanc sy'n byw mewn gofal ar hyn o bryd, yn ogystal â'r rhai sy'n gadael gofal, i gefnogi ei gilydd, rhannu profiadau a thrafod materion cyffredin.  Mae'r clwb yn gweithredu rhwng 5:15 ac 8:15 ar nos Wener yng Nghanolfan Gymunedol Gabalfa. Darperir trafnidiaeth hefyd i ac o fan codi/gollwng canolog yng nghanol y ddinas. 

Rydym ond wedi bod ar waith am gyfnod byr cyn y cyfnod clo fis Mawrth diwethaf, ond ers hynny rydym wedi bod yn cynnal sesiynau ar-lein gyda llawer o drafodaethau diddorol a gweithgareddau crefft cyffrous.  Dan arweiniad David Baker, Arweinydd â Gofal, mae'r tîm staff yn gyfeillgar, yn hawdd mynd atynt ac yn gefnogol. 

Byddai wythnos arferol yn cynnwys rhai gemau rhyngweithiol, pwll, tenis bwrdd, gemau consol, coginio ryseitiau newydd a rhoi cynnig arnynt, sgwrsio, hwyl a chymdeithasol.  Rydym hefyd yn cynnig llawer o gefnogaeth i gael gwaith, perthnasoedd ac iechyd a lles. Yn ogystal, mae gennym hefyd ystafell gyfrifiaduron ar gyfer gweithio ar-lein. Bydd y dyfodol yn dod â llawer o weithgareddau a heriau awyr agored, yn ogystal â chynnig gwobrau achrededig fel Gwobr Dug Caeredin.

Clwb Ieuenctid Cynhwysol Trelái

Mae Clwb Ieuenctid Cynhwysol Trelái yn darparu amgylchedd diogel a chefnogol i bobl ifanc ag anabledd ddod at ei gilydd a chael hwyl.  Y prif ffocws yw rhyngweithio cadarnhaol a chymryd rhan mewn gweithgareddau.  Mae'r clwb yn agored i bawb.

'Mae’r Clwb Ieuenctid yn golygu llawer i mi gan ein bod ni i gyd yn cael gadael y tŷ a dod at ein gilydd i wneud ffrindiau sydd â materion tebyg gartref, rwyf wedi mwynhau'n bennaf pan fyddwn ni i gyd yn cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol' (Person Ifanc)

Mae'r clwb hwn yn cael ei redeg gan Jessica Rose, Arweinydd â Gofal, ac mae'n gweithredu rhwng 6:30 a 8:30pm ar nos Fercher. Mae'r clwb hwn wedi ail-leoli i Glwb Ieuenctid Gogledd Trelái yn ddiweddar, ac mae'n edrych ymlaen at ddefnyddio'r cyfleusterau newydd a gynigir yn y ganolfan gan gynnwys byrddau pŵl, theatr fach, cegin arlwyo lawn ac ystafell gelf wedi'i stocio'n llawn.  Bydd y ddarpariaeth chwaraeon hefyd ar gael yn y dyfodol. Byddwn yn rhoi gwybod i chi am unrhyw ddiweddariadau.

Mae'r clwb yn awyddus i adeiladu ar ei aelodaeth bresennol ac mae'n croesawu aelodau newydd i ymuno â'r grŵp.

Clwb Ieuenctid Cynhwysol Cathays

Cyflwynir Clwb Ieuenctid Cynhwysol Cathays gan Wasanaeth Ieuenctid Caerdydd o Ganolfan Gymunedol Cathays, ac mae'n agored i bob person ifanc 11-25 oed, gan gynnwys y rhai ag anawsterau dysgu.

Mae'r clwb hwn yn cael ei redeg gan Jim Price, Arweinydd â Gofal, ac mae'n gweithredu rhwng 6:30 a 8:30pm ar nos Wener.

Mae cyfleusterau'r ganolfan yn cynnwys pwll, celf a chrefft, ystafell chwaraeon fawr a dwy stiwdio gerddoriaeth. Mae'r gweithgareddau'n cynnwys cymdeithasu â ffrindiau, gemau rhyngweithiol, a gweithgareddau sgiliau bywyd fel siopa ar gyllideb, coginio a gweini bwyd.  Mae'r tîm staff hefyd yn darparu rhaglen arweinwyr a gwirfoddolwyr ifanc, ac mae pwyllgor codi arian arweiniol i bobl ifanc.

Mae rhaglen y clwb yn cynnig gweithgareddau sy'n annog cyfranogiad a datblygiad personol. Y nod cyffredinol yw gwella a chyfoethogi bywydau pobl ifanc er mwyn eu galluogi i ddod yn aelodau gweithgar o'u cymunedau.

Clwb Ieuenctid Gofalwyr Ifanc Caerdydd a'r Fro

Mae'r Clwb Ieuenctid Gofalwyr Ifanc yn glwb ieuenctid sefydledig i bobl ifanc, 11-25 oed, sydd â chyfrifoldeb gofalu gartref.  Mae'r clwb yn cynnig gofal brathiad gorffwys i bobl ifanc a chyfle i gyfarfod, cymdeithasu a chymryd rhan mewn gweithgareddau hwyliog a chyffrous gyda phobl ifanc sydd â phrofiadau tebyg.

'Roedd y clwb yno i mi drwy fy hwyliau gorau a gwaethaf. Roeddwn i'n gwybod y gallwn bob amser siarad â'r staff am fy mwriadau a’u bod wrth law i roi’r gefnogaeth sydd ei hangen arnaf. Fe wnaeth y clwb fy helpu i dynnu fy meddwl oddi ar bethau gartref a rhoi'r teimlad arferol o fywyd yn yr arddegau i mi. Cefais gyfleoedd anhygoel fel Gwobr Arweinydd Ieuenctid Rotari a Dug Caeredin, Roedd y teithiau bob amser yn anhygoel ar gyfer gorffwys ac fe wnes i ffrindiau anhygoel. Bydda i’n trysori fy atgofion gan y clwb gofalwyr ifanc ac yn gobeithio y bydd yn gwneud yr un peth i eraill ag y mae wedi'i wneud i mi' (Person Ifanc)

Dan arweiniad Jim Price, Arweinydd â Gofal, cefnogir y clwb ieuenctid hwn gan Glwb Rotari Dwyrain Caerdydd.  Mae'r Clwb Rotari yn garedig iawn yn darparu cyllid ychwanegol, cyfleoedd hyfforddi a dau wirfoddolwr ymroddedig iawn, sy'n ffurfio tîm staff cefnogol a gofalgar. Mae'r clwb yn gweithredu rhwng 10:30am a 12:30pm bob dydd Sadwrn yng Nghanolfan Ieuenctid Pafiliwn Butetown.

Mae pob sesiwn yn llawn gweithgareddau sy'n ymgysylltu'n llawn â'r bobl ifanc. Mae'r rhain yn cynnwys: dodgeball, celf a chrefft, iechyd a lles, coginio, teithiau haf, ymweliadau preswyl Storey Arms a chymdeithasu. Mae'r grŵp hefyd yn cymryd rhan yng Ngwobr Dug Caeredin ar lefelau Efydd, Arian ac Aur. 

Mae'r clwb yn ymfalchïo mewn rhaglen dan arweiniad pobl ifanc gyda pwyllgor o uwch aelodau etholedig. 

Effaith

Mae'r Clwb Effaith ar gyfer pobl ifanc sy'n nodi eu bod yn LHDTQ+. Mae'r ddarpariaeth hon yn digwydd bob dydd Mawrth 5:30-8pm @ Canolfan Gymunedol Cathays.

Darpariaethau mynediad agored yw'r rhain, sy'n golygu y gallwch ymddangos. Os hoffech gael sgwrs cyn dod, cysylltwch â ni naill ai drwy'r cyfryngau cymdeithasol, dros y ffôn neu drwy e-bost. Mae manylion isod:

 

Shutterstock 1295920903
Shutterstock 1654091614
Shutterstock 360495389
120576853 172234001110061 8667836615065924732 O

Cysylltwch â Ni:

Ffôn: 07976056104
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ei’n Cyfryngau Cymdeithasol:

FacebookBlue InstaPink TwitterBlue YoutubePink

Cardiff Branding

English
Cysylltwch â ni:
Ffôn: 02920 615260
CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.