Dweud Eich Dweud
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd: Oherwydd  Gadewch i ni wybod beth yw eich barn am Wasanaethau Cymorth Ieuenctid yn eich ardal chi drwy lenwi;r arolwg byr hwn drwy glicio yma. Cadwch yn Ddiogel!

CYS Web Banner Logo2

Front image website

Atal Digartrefedd

Ymateb Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd i ddigartrefedd pobl ifanc yw sicrhau bod pobl ifanc a allai fod yn dangos arwyddion cynnar o ddigartrefedd pobl ifanc yn cael eu nodi drwy nifer o wahanol feini prawf, a chynigir ymateb ataliol iddynt.  Cyflawnir hyn drwy ddefnyddio nifer o wahanol ffynonellau data, gan gynnwys y PAB a'r offeryn sgrinio Uwchffrwd. Bydd yr offer hyn yn nodi'r bobl ifanc hynny a allai elwa o'r cymorth sydd ar gael. Mae'r cymorth yn amrywio o: gyfryngu teuluol, cymorth un-i-un, gwaith grŵp a sesiynau ymwybyddiaeth digartrefedd anffurfiol.

Yn ogystal, rhoddir pwysigrwydd ar sicrhau yr ymgynghorir â phobl ifanc â phrofiadau byw ar unrhyw ddatblygiadau neu ddarpariaethau a gynigir i bobl ifanc. Rôl Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd yw sicrhau bod y datblygiadau a'r darpariaethau hyn yn chwarae rhan ganolog wrth ategu'r agenda ddigartrefedd o fewn y gwasanaeth. 

At hynny, bydd datblygu grŵp gweithredol ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phobl ifanc sy'n profi digartrefedd yn cael ei sefydlu. Y diben yw sicrhau bod ymateb cadarn yn cael ei gynnig ar draws y ddinas ynghyd â llwybr clir a hygyrch i bobl ifanc ddigartref. Os hoffech ymuno â'r grŵp hwn, cysylltwch â ni drwy'r manylion isod.

Ymagwedd gwasanaeth cyfan

  • Darparu pecyn gweithgareddau Agor Drysau i bobl ifanc 11-18 oed, ymwybyddiaeth a chyflwyniad i ddigartrefedd pobl ifanc.
  • Darparu'r Pecyn Trac Cywir i gael gwybodaeth am dai a digartrefedd.
  • Hyfforddiant staff sy'n ymwneud â digartrefedd pobl ifanc i ddeall sut i adnabod yr arwyddion, cynnig y wybodaeth a'r gefnogaeth gywir, yn glir o'r llwybr digartrefedd a hawliau pobl ifanc i gael gafael ar dai a chymorth tai priodol.
  • Casglu a choladu data fel y bo'n briodol, er mwyn nodi'n gynnar y bobl ifanc hynny a allai fod yn arddangos nodweddion a allai arwain at ddigartrefedd pobl ifanc (h.y. syrffio soffa, chwalfa/gwrthdaro teuluol, presenoldeb gwael yn yr ysgol, trais domestig, gweithgareddau troseddol, ynysu, profedigaeth, LHDTC+ ac ati)
  • Gweithio gyda phobl ifanc sydd â phrofiadau byw i gefnogi'r gwaith o ddatblygu a darparu ymwybyddiaeth o ddigartrefedd pobl ifanc ym mhob darpariaeth a theilwra ymyrraeth gyfredol er mwyn hyrwyddo lleisiau pobl ifanc.
  • Darparu sesiynau ar reoli iechyd meddwl a lles da er mwyn datblygu'r gallu i "ymdopi" â heriau a allai arwain at ddigartrefedd pobl ifanc (ymyriadau sy'n seiliedig ar gryfderau ac ymyriadau sy'n seiliedig ar ganolfannau)
  • Cefnogi pobl ifanc i gael Gwaith, Addysg, Hyfforddiant neu i Wirfoddoli i leihau'r risg o ymddieithrio a'r risg o fod yn ddigartref.
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

Customer Review

No reviews yet
Write a review

Cysylltwch â Ni:

Ffôn: 07866895130
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Cyfeiriad: Canolfan Ieuenctid, Splott, CF24 2AD

Ei’n Cyfryngau Cymdeithasol:

FacebookBlue InstaPink TwitterBlue YoutubePink

Cardiff Branding

English
Cysylltwch â ni:
Ffôn: 02920 615260
CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.